هزینه تایپ فرمول ساده هر 7 عدد:  1500 تومان

هزینه: تایپ فرمول های پیچیده هر 4 عدد 1500 تومان

(تشخیص ساده و پیچیده به تشخیص ما بوده و ملاک ظاهر فرمول است)


جهت ارسال فایل به صفحه «ارسال فایل و تماس» مراجعه کنید.