هزینه تایپ از پی دی اف

تعرفه پایه:

غیر فوری  (تحویل بیشتر از 6 ساعت) کلمه‌ای 6 تومان

فوری  (تحویل 1 تا 6 ساعت) کلمه‌ای 9 تومان


ملزم به رعایت نیم‌فاصله در شمارش کلمات نیستیم.


online

soroush

etiaa

etiaa

igap

etiaa

etiaa