هزینه تایپ برای هر صفحه استاندارد

زبان تایـپ

زمان تحویل عادی

تعداد صفحات استاندارد

650 تومان

فارسی

 1 روزه

1  تا 10 صفحه

تا 2500 کلمه

645 تومان

فارسی

 2 روزه

11  تا 20 صفحه

2501 تا 5000 کلمه

 640تومان

فارسی

 3 روزه

21  تا 40 صفحه

5001 تا 10000 کلمه

635 تومان

فارسی

 4 روزه

 41 تا 60 صفحه

10001 تا 15000 کلمه

630 تومان

فارسی

 5 روزه

61  تا 80 صفحه

15001 تا 20000 کلمه

625 تومان

فارسی

 6 روزه

 81 تا 120 صفحه

 20001 تا 30000 کلمه

620 تومان

فارسی

 7 روزه

 121 تا 200 صفحه

 30001 تا 50000 کلمه


جهت ارسال فایل به صفحه «ارسال فایل و تماس» مراجعه کنید.